Internationaal Strafhof (ICC)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Internationaal Strafhof (ICC)

Het Internationaal Strafhof, ook wel het International Criminal Court (ICC), is een onafhankelijk, permanent, internationaal strafhof dat zich bezig houdt met de vervolging van individuen verdacht van de meest ernstige misdrijven die de gehele internationale gemeenschap aangaan; genocide, oorlogsmisdrijven, agressie en misdaden tegen de menselijkheid.

Het Internationaal Strafhof heeft rechtsmacht over zaken als het land waar het misdrijf is gepleegd (territorialiteitsbeginsel) of het land waaruit de dader afkomstig is (personaliteitsbeginsel) aangesloten is bij het Strafhof. Het Strafhof is opgericht in 2002, nadat zestig landen het Statuut ter oprichting van het Strafhof (‘Rome Statuut’) hadden geratificeerd. Inmiddels zijn honderd drieëntwintig landen aangesloten.

Een belangrijk beginsel op basis waarvan het Strafhof opereert is het complementariteitsbeginsel. Op basis van dit beginsel zijn staten in principe zelf verantwoordelijk voor het berechten van de misdrijven die vallen binnen de rechtsmacht van het Hof. Indien staten niet bereid of in staat zijn om deze vervolging op zich te nemen, dan krijgt het Strafhof rechtsmacht en kan het een zaak openen. Het Strafhof telt in totaal achttien rechters. Zij worden, voor een termijn van negen jaar, gekozen door de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome.